Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat


Esteu aquí: Inici Documents Participació ciutadana

Participació ciutadana

Reglament de Participació Ciutadana
Aprovat en Sessió Plenària de la Corporació del dia 28 d'abril de 2006. Explica tots els mecanismes i canals mitjançant els quals es pot participar al municipi de Lleida.
Memòries
Reglament del funcionament dels Centres Cívics i Locals Socials municipals
El marc legal de la Participació Ciutadana
Constitució Espanyola 1978. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el reglament d'organizació, funcionamient i règim jurídic de les entitats locals. Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal de Règim Local de Catalunya. LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5170, pàg. 53507, de 10.7.2008). Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Real Decreto 1270/2003, de 10 d'octubre pel qual s'aprova el reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Ley Organica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Decret Legislatiu 2/2003, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya Ley 6 de 1996, de 15 de gener, del Voluntariado.
Propostes presentades als Pressupostos Participatius 2017
File 2a edició de Cinemón Xic
Convocatòria del 12e premi BAULA
Bases de concurs del premi BAULA de Participació Ciutadana 2019.
File Clausules del concurs d'idees- Composició Jurat selecció proposta d'obra
File PRI_OBE_2019_0004PlecdeClausules_Diligenciat.pdf
Composició Jurat i selecció proposta obra
xxxx

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació


Àrea de Participació Ciutadana
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 453


Àrea de Drets Civils i Cooperació Internacional
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 457

Horari d'atenció a la ciutadania
de 10:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres.

Inici · Avís legal · Mapa Web

© Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l'Ajuntament de Lleida.